klimatyzacja wentylacja

klimatyzacja jest dla ludzi- strona jak wybrać, zamontować, używać klimatyzacje

klasa

brak komentarzy
Pozwoliłem sobie na wklejenie tego co nas najbardziej dotyczy:
Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Klasa Budynek mieszkalny Wskaźnik E [kWh/m2 rok]
A niskoenergetyczny 20 do 45
B energooszczędny 45 do 80
C średnioenergooszczędny 80 do 100
D średnioenergochłonny 100 do 150
E energochłonny 150 do 250
F bardzo energochłonny ponad 250
o zmianie ustawy – Prawo budowlane
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5:
a) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.Certyfikaty nie mają zwiększyć “automatycznie” wartości domu. Certyfikaty energetyczne mają zachęcać do oszczędzania energii poprzez określenie charakterystyki energetycznej danego budynku lub mieszkania.
Od Ciebie (klienta) zalezy czy zechcesz zapłacic więcej za budynek o niskim zużyciu energii czy nie. Jeżeli obok siebie będą stały dwa identyczne budynki: jeden o klasie “A”, a drugi o klasie “E” to zapewne kosztem nawet wyższej ceny wybierzesz dom o klasie “A”. Ta różnica w cenie bedzie wynikała tylko Twego osobistego wyboru. Nie będzie obowiązku płacenia drożej za budynek o niskiem zużyciu energii, o ile właściciel takiego budynku zgodzi sie na cene taką samą jak za budynek w klasie “E”
5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm o rękojmi za wady.
7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,
2) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:
„Art. 55a. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”;
3) w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”,
4) w art. 62:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykony*waniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;
3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.”;
6) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:
„Art. 63a. 1. Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.
2. Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pozwoliłem sobie na wklejenie tego co nas najbardziej dotyczy:
Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Klasa Budynek mieszkalny Wskaźnik E [kWh/m2 rok] A niskoenergetyczny 20 do 45 B energooszczędny 45 do 80 C średnioenergooszczędny 80 do 100 D średnioenergochłonny 100 do 150 E energochłonny 150 do 250 F bardzo energochłonny ponad 250

o zmianie ustawy – Prawo budowlaneArt. 1.W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 5: a) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku. 5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.[3])) o rękojmi za wady.7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,2) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:„Art. 55a. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”;3) w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:„7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”,4) w art. 62:a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:„5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.”,b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”,c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:„5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykony*waniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.”;6) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:„Art. 63a. 1. Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.2. Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.”.Art. 2.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

sciana

brak komentarzy
Czy dom wyposażony w najnowsze nowinki techniczne a mający gorszy współczynnik będzie mniej wart od domu super ocieplonego, w którym wykończenie jest kiepskie??
Czy ktoś wybierze dom bardziej „ekonomiczny” w eksploatacji, jeśli mu lokalizacja, była i układ domu nie odpowiada? W jaki sposób biegły dowie się jak mam ocieploną podłogę – skoro są na niej już parkiety czy kafle? Jak oceni ile jest ocieplenia np. w ścianie 3warstwowej? Może będzie trzeba skuwać podłogę, czy ściany?KB musiałby cierpiec na chroniczny nadmiar czasu aby zajmowac sie takimi pierdołami jak grubośc styropianu pod posadzką
KB interesuja sprawy konstrukcyjne – za które odpowiada i na tych sie skupia w Dzienniku Budowy (inna sprawa ze do niedawna stosowany DB składał sie z 2 kartek papieru i na takim dzienniku trzeba było umiec sie streszczac aby zmiescic to co najistotniejsze)
beletrystyka czy kaligrafia do domena raczej Pań – jesli ktos miał Pania Kierownik to moze ma i opisane wzory płytek podłogowych i kolory ścian w sypialni
“biegły” takie dane jak grubośc ocieplenia pod posadzka, czy miedzy krokwiami będzie brał na ogół z sufitu (starsze domy były bardzo czesto “docieplane” i nie ma na ten temat nigdzie urzedowo potwierdzonej nawet wzmianki )
kolejne pytanie, to czy starostwa posiadaja dokumentacje budów tych które prowadzono przed powołaniem starostw ? (wiadomo, ze 4 Wielkie i Durne reformy powstały dopiero za rządów Buzka)
wydaje mi sie, ze unijne prawo to tylko kolejne pole do popisu dla łapówkarzy i biurokratów
Myślę, że te współczynniki będą miały sens przy dwóch prawie identycznych ofertach.
Oczywiście jestem za ich wprowadzeniem, ale myślę, że po za fotką z „uciekającym ciepłem” i wyliczeniem zapotrzebowania energetycznego powinno być brane sposób pozyskiwania energii, bo jeśli ktoś ma cały dach w kolektorach i wymiennik ciepła to rachunki będą mówiły co innego niż ekspertyza.

Czy dom wyposażony w najnowsze nowinki techniczne a mający gorszy współczynnik będzie mniej wart od domu super ocieplonego, w którym wykończenie jest kiepskie??
Czy ktoś wybierze dom bardziej „ekonomiczny” w eksploatacji, jeśli mu lokalizacja, była i układ domu nie odpowiada??Myślę, że te współczynniki będą miały sens przy dwóch prawie identycznych ofertach.
Oczywiście jestem za ich wprowadzeniem, ale myślę, że po za fotką z „uciekającym ciepłem” i wyliczeniem zapotrzebowania energetycznego powinno być brane sposób pozyskiwania energii, bo jeśli ktoś ma cały dach w kolektorach i wymiennik ciepła to rachunki będą mówiły co innego niż ekspertyza.

energia

brak komentarzy
Ciekawe ile będzie kosztowało lekko “naciągnięte”  świadectwo?  ,
i co wspólnego ma energooszczędność budynku z jego stanem technicznym?
Czy budynek z rozpadającymi się ścianami ukrytymi za wartwą styropianu to dobry zakup? Pewne założenia konstrukcyjne i materiały od góry zakładają porażkę energetyczną – co można uzupełnić “darmowym” ciepłem z kolektorów, itp.
I tak przy ścianie dwu warstwowej zbudowanej z byle, czego ważne, że grubo styro (20cm) wyjdzie lepiej niż z cud miód ceramiki + 12 styro.
Albo dom z bali – przecież nie ocieplisz tego niczym, bo straci swój urok.
Mój wujek ma dom z ściany trójwarstwowej, wysokie pomieszczenia i jest w nim zimno jak cholera, ma zwykły piec na węgiel i nie żałuje na ogrzewaniu – mieszka już z 10 lat – obecnie obniżył pomieszczenia – bo już innego pomysłu nie miał.
A pije do tego, że nie wydaje mi się żeby dom zbudowany ze słomy – a są takie – o klasie energetycznej A, był więcej wart od domu z porządnej ceramiki o współczynniku C.
Myślę, że będzie to tak ja z pralkami są z „badziewnej” firmy i mają klasę AA i kosztują grosze i są z świetnej firmy również mają klasę AA i kosztują sporo.
W przypadku domu wybrałabym ten z gorszym ociepleniem, które można zmienić niż ten o gorszej konstrukcji i materiałach.

Ciekawe ile będzie kosztowało lekko “naciągnięte”  świadectwo?  ,i co wspólnego ma energooszczędność budynku z jego stanem technicznym?Czy budynek z rozpadającymi się ścianami ukrytymi za wartwą styropianu to dobry zakup? Ciekawie będzie. Niestety Ci z nas którzy wstawili 10 cm styro w podłogi i 10 w ściany raczej na dobre ceny liczyć nie mogą, a audyt można zrobić szybko, wszyscy wiedzą jak … OZC + kamera termowizyjna 15 minut i po bólu. Wygrają na tym przewidujący, którzy lepili domki z myślą o energooszczędności. Sam mam ten problem, rodzice na mazurach zotawiają mi dom 170 metrów owszem ładny, tylko żle ocieplony i 2 rok już miotam się wydając duże pieniądze na ocieplenie i okna, niestety pewnych rzeczy już zrobić się nie da np. ocieplenia piwinicy, izolacji tarasu na dole i górze. Liczę się z tym, że dom mimo iż stawiany na początku lat 90-tych będzie tańszy niż 30 arów ziemi dookoła niego, takie czasy nastały. Swój drugi za to projektuję na spokojnie i z rozmysłem nie idę na skróty, to się nie opłaca przy tych cenach nośników energii.Dowcip polega na tym, że nawet jak ktoś taki certyfikat zechce sobie zafundować, to i tak nici z tego. Na razie nawet Fundacja Poszanowania Energii nie wie kto i na jakich zasadach będzie mógł wydawać stosowne certyfikaty, których wzoru nikt nie uświadczy. Może będą to certyfikowani już audytorzy energetyczni, a może inżynierowie budownictwa ze standardowymi uprawnieniami, a może piekarze którym już nie opłaca się piec chleba? Nie pierwszy i nie ostatni genialny pomysł, który z właściwą naszej nacji terminowością , konsekwencją i dbałością o szczegóły będzie wdrażany metodą “od dupy strony”, czyli najpierw coś uchwalamy, a podem drapiemy się po du.ie i zastanawiamy jak to zrobić, żeby Unia się odczepiła, ten co ma zarobić zarobił, a właściciele trefnych mieszkań nie stracili, bo będą źli.

klient

brak komentarzy
“Aż 45 proc. dofinansowania będą mogli otrzymać klienci indywidualni z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kolektorów słonecznych, zapowiada “Dziennik Gazeta Prawna”Jeśli mieszkasz w niedocieplonym domu lub bloku, już za rok możesz mieć poważny problem ze sprzedażą nieruchomości – czytamy w “Polsce”.
Od 1 stycznia 2009 r. notariusze będą wymagali tzw. certyfikatów energetycznych określających, ile energii zużywa dany budynek. Najbardziej energooszczędne mogą dostać klasę A, a najmniej – G. Im niższa klasa, tym niższa cena. Sęk w tym, że ok. 80 proc. wszystkich budynków w Polsce wymaga dziś docieplenia.
Bez certyfikatu nie dojdzie do skutku żadna transakcja na rynku nieruchomości. Za takie świadectwo sprzedający będzie musiał zapłacić kilkaset złotych, ale dzięki niemu kupujący mieszkanie czy dom będzie wiedział, w jakim stanie technicznym jest budynek.
Świadectwo pozwoli również oszacować miesięczne koszty ogrzewania. Krótko mówiąc, kupujący będzie wiedział, czy opłaca się kupić daną nieruchomość.
Certyfikaty mogą spowodować rewolucję na rynku mieszkaniowym – ocenia dziennik. “Ludzie nie będą chcieli kupować zimnych domów, których ogrzanie dużo kosztuje” – mówi Paweł Grząbka z firmy CEE Property Group.
W krajach, w których certyfikaty energetyczne już wprowadzono, m.in. Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Francji, rynek zareagował szybko i ostro. Np. we Francji ceny nieruchomości, które nie były energooszczędne, spadły o 10-20 proc.
Certyfikatów wymaga Unia Europejska. Mieliśmy je wprowadzić już w 2006 r., ale parlamentarzyści nie zajęli się tą sprawą na czas. Teraz okazuje się, że wprawdzie ustawa wprowadzająca świadectwa jest już podpisana przez prezydenta, ale nie ma do niej przepisów wykonawczych. Nie wiadomo nawet, jak dokładnie taki dokument ma wyglądać.
Pewne jest jednak, że będzie miał ogromny wpływ zarówno na rynek, jak i ceny mieszkań – ocenia “Polska”. Deweloper np. będzie miał obowiązek przekazać świadectwo właścicielowi mieszkania wraz z kluczami. To zmusi deweloperów do lepszej izolacji ścian, dachów, montowania bardziej szczelnych okien.
To będzie do 2,5 tys na zakup 1mkw panelu.
Trzeba wziąć kredyt w banku zrzeszonym przy tym funduszu. Te kredyty sa oprocentowane bardzo nisko ok 1-2%, np BOS ma takie..Któregoś wieczoru dokładnie to sobie przestudiuje, choć po pracy na budowie wieczorem to już się nic nie chce.
to ciekawe info, wpisałem sobie to do dziennika budowy.
U mnie też kicha z tym gminnym dofinansowaniem. W czerwcu miało wejść, no i weszło dla budownictwa wielorodzinnego, a dla indywidualnych klimatyzacje Warszawa może we wrześniu br. Znów karzą czekać.
A ja spróbuje w BOŚ-u z tym kredytem, a przynajmniej postaram sie zebrać jak najwięcej informacji, oczywiście podzielę się nimi na forum.
Cieszę się bo do tej pory to nie miałam szans na dofinansowanie, w mojej gminie tego nie było

“Aż 45 proc. dofinansowania będą mogli otrzymać klienci indywidualni z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kolektorów słonecznych, zapowiada “Dziennik Gazeta Prawna”
To będzie do 2,5 tys na zakup 1mkw panelu.Trzeba wziąć kredyt w banku zrzeszonym przy tym funduszu. Te kredyty sa oprocentowane bardzo nisko ok 1-2%, np BOS ma takie..Cieszę się bo do tej pory to nie miałam szans na dofinansowanie, w mojej gminie tego nie było